MiFID II


Informacja dla Klientów HSBC Bank Polska S.A. (dalej jako "HSBC" lub "Bank").

1. Wprowadzenie

Zrewidowana Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID”) oraz nowe Rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFIR”), łącznie zwane „MiFID II”, zaczną obowiązywać od 3 stycznia 2018 roku. MiFID II ma na celu utworzenie bardziej bezpiecznych, transparentnych i przyjaznych inwestorom rynków finansowych w Europie, jak również stanowi jeden z licznych środków będących odpowiedzią na kryzys finansowy. Zmiana wprowadzana przez MiFID II oznacza, że zorganizowany obrót instrumentami finanoswymi musi przenieść się na wielostronne i regulowane platformy obrotu, a obrót poza rynkiem regulowanym (z jęz. angielskiego: over-the-counter, „OTC”) musi odbywać się zgodnie z wymogami transparentności. Sztywne wymogi w tym zakresie mają na celu zapewnienie, że nieprzejrzysty obrót akcjami oraz innymi instrumentami rynku kapitałowego, który osłabia skuteczne i uczciwe kształtowanie ceny, nie bedzie dłużej dozwolony.

2. Podstawy prawne

MiFID II jest pakietem regulacji, na który składają się akty trzech poziomów: na poziomie 1 znajdują się MiFID i MiFIR (tworzące ramy reformy), na poziomie 2 - RTSy (z jęz. angielskiego: regulatory technical standards – techniczne standardy regulacyjne) oraz akty delegowane (wprowadzające szczegóły reformy), a na poziomie 3 dokumenty obejmujące Q&A (tzw. pytania i odpowiedzi) oraz Wytyczne wydawane przez ESMA (wyjaśnienia i interpretacje dotyczące reformy). Wiele zasad wprowadzanych przez MiFID II wymaga jednak transpozycji do lokalnego porządku prawnego, dlatego też na dzień 3 stycznia 2018:

 • Część zasad wprowadzonych przez MiFIR i inne rozporządzenia (akty bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich bez konieczności podejmowania dodatkowych działań) będzie obowiązywać bezpośrednio i nałoży na państwa członkowskie dodatkowe obowiązki
 • Część zasad wprowadzonych przez MiFID oraz inne dyrektywy regulowane będzie musiała poczekać na transpozycję do polskiego system prawnego, która zostanie dokonana poprzez wprowadzenie zmian do właściwych ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności do:
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078)
  • Rozporządzania Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1072)

3. Informacje o HSBC

HSBC Bank Polska S.A. jest bankiem utworzonym i działającym zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000030437, o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) w kwocie 393.207.000,00 PLN, NIP 526-02-11-469.

HSBC Bank Polska S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, wydane w ramach decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obecnie działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

4. Jakie korzyści odniosą Klienci z wprowadzenia MiFID II?

Celem pakietu MiFID II jest przede wszystkim zwiększenie ochrony interesów Klientów korzystających z usług finansowych i inwestycyjnych, a także wzmocnienie przejrzystości rynku.

Postanowienia MiFID II mają wpływ na Klientów instytucji finansowych między innymi poprzez zmiany przepisów dotyczących:

 • Klasyfikacji Klientów
 • Działania w najlepiej pojętym interesie Klienta i zasady obsługi zleceń
 • Oceny adekwatności i odpowiedniości usług inwestycyjnych w odniesieniu do indywidualnej wiedzy, doświadczenia oraz sytuacji Klientów
 • Zasad przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych
 • Wymogów dotyczących zarządzania konfliktami interesów
 • Struktury rynku
 • Przejrzystości rynku
 • Raportowania transakcji
 • Wymogów organizacyjnych z zarządzaniem produktami

5. Zakres oferowanych usług inwestycyjnych

W zakresie relacji z Klientami korporacyjnymi Bank oferuje możliwość zawarcia transakcji w zakresie instrumentów finansowych (w tym: opcje, swapy, kontrakty forward) dotyczących walut i stopy procentowej. Ponadto w zakresie wprółpracy z instytucjami finansowymi Bank zawiera transakcje na papiera wartościowych (w tym papierach dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym). Szczegółowe zasady zawierania i rozliczania transakcji opisane są w odpowiednich Umowach Ramowych.

6. Klasyfikacja Klientów

MiFID II utrzymuje zasady klasyfikacji Klientów na trzy kategorie: Klienci detaliczni, Klienci profesjonalni i Uprawnieni Kontrahenci.

W przypadku Klientów korporacyjnych, zaklasyfikowanie Klienta do jednej z trzech ww. kategorii nadal zależy od spełnienia kryteriów ekonomicznych wskazanych w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. MiFID II wprowadza jedynie zmiany w zakresie zaklasyfikowania organów sektora publicznego i organów samorządu terytorialnego, którzy powinni być traktowani jako Klienci Detaliczni.

Klient ma prawo w każdym czasie zażądać, aby HSBC traktował go jak Klienta innej niż wskazana przez Bank kategorii. Bank odniesie się do żądania w formie pisemnej wskazując, czy spełnione zostały określone jakościowe i ilościowe warunki zmiany klasyfikacji.

7. Ocena wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego

Przepisy MiFID II podobnie jak MiFID I wymagają zwrócenia się przez banki do Klientów lub potencjalnych Klientów o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy oferowany instrument finansowy lub usługa maklerska są odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację (z jęz. angielskiego: appropriateness test).

Z tego względu wszyscy Klienci zaklasyfikowanie jako klienci detaliczni w rozumieniu MiFID II zawierający z HSBC umowy dotyczące korzystania z usług objętych wymogami MiFID II proszeni są o wypełnienie krótkiej ankiety mającej na celu określenie, czy instrument finansowy objęty umową jest adekwatny dla wiedzy i doświadczenia Klienta.

8. Dokumentacja i dane Klientów (kod LEI)

Zgodnie z MiFID II udzielenie przez Klientów dodatkowych danych jest niezbędne w celu wypełnienia przez firmy inwestycyjne obowiązków związanych m.in. z oceną adekwatności, raportowania transakcji (obejmuje to również wymóg posiadania przez Klientów kodu LEI).

Kod LEI (z angielskiego: legal entity identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator, unikalnie identyfikujący podmiot zawierający transakcje na instrumentach finansowych.

Zgodnie ze stanowiskiem ESMA od 3 stycznia 2018 firmy inwestycyjne mogą oferować swoje usługi Klientom tylko wówczas, gdy Klienci udokumentują, że już zaaplikowali o kod LEI. W innym przypadku Bank nie będzie miał możliwości zawarcia transakcji na jakimkolwiek instrumencie finansowym z Klientem, który nie posiada kodu LEI.

Jeżeli nie posiadają Państwo kodu LEI, prosimy o zaaplikowanie o niego najszybciej jak to możliwe za pośrednictwem portalu Global Legal Identifier Foundation (GLEIF) (www.gleif.org) lub KDPW https://lei.kdpw.pl/.

9. Raportowanie transakcji

Zgodnie z wymogami MiFIR i aktów delegowanych wprowadzony został szerszy zakres instrumentów finansowych, które podlegają raportowaniu. Firmy inwestycyjne zobowiązane są zaraportować dane obejmujące 65 pól, wraz z danymi inwestorów, do Regulatora (KNF). Raportowanie transakcji może być wykonywane przez firmę inwestycyjną, przez Zatwierdzony Mechanim Sprawozdawczy (z jęz. angielskiego: Approved Reporting Mechanism (ARM) lub przez system obrotu, którego systemy zostały wykorzystane do wykonania transakcji, nie póżniej niż następnego dnia roboczego.

10. Działanie w najlepszym interesie Klienta

Działalność Pionu Skarbu HSBC podlega reuglacyjnym obowiązkom uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w świetle MiFID II. MiFID II reguluje zasady świadczenia usług wykonywania zleceń. Podstawowym obowiązkiem HSBC jest działanie w najlepszym interesie tych Klientów, którzy nie zostali przez Bank sklasyfikowani jako Uprawnieni Kontrahenci. Obowiązek uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klientów jest szczególnym zastosowaniem wskazanego powyżej głównego obowiązku.

Niezależnie od zakresu uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla Klienta, Bank jest zobowiązany do działania transparentnie i w sposób zorientowany na Klientów w procesie sprzedaży i świadczenia im usług.

HSBC posiada politykę i powiązane z nią rozwiązania (Polityka wykonywania zleceń) służące uzyskiwaniu możliwie najlepszych wyników dla Klienta w ramach działalności Pionu Skarbu.

Oświadczenie dotyczące ujawnień o Polityce wykonywania zleceń jest dostępne pod tym linkiem (PDF, 317KB).

11. Polityka zarządzania konfliktem interesów

Bank jest członkiem Grupy HSBC, która poprzez podmioty w niej stowarzyszone świadczy usługi finansowe w wielu krajach i regionach świata. W związku z tym Bank informuje, że podmiot należący do Grupy HSBC może posiadać interesy sprzeczne z interesami poszczególnego Klienta lub grupy Klientów albo obowiązkami Banku wobec Klientów.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż Bank zaangażowany jest w wykonywanie szeregu transakcji handlowych z różnymi Klientami i jest aktywny na różnych obszarach produktów bankowych, z tytułu tej aktywności może powstać konflikt interesów pomiędzy interesem Banku a interesem konkretnego Klienta.

Bank przyjął Politykę zarządzania konfliktami interesów, która określa zasady przyjęte przez Bank, mające na celu zapobieganie faktycznym lub potencjalnym konfliktom interesów, jakie mogą powstać w odniesieniu do Klientów.

Bank informuje również, że w niektórych przypadkach procedury i sposób zarządzania konfliktami interesów mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia, że potencjalny konflikt interesów nie naruszy interesów Klienta. W takich przypadkach Bank może uznać za konieczne przedstawienie zaistniałego konfliktu interesów Klientowi oraz uzyskać jego zgodę odnośnie dalszego postępowania. Bank może również odmówić prowadzenia działań wynikających ze świadczonych przez siebie usług w przypadkach, w których istnieje uzasadnione ryzyko poniesienia szkody przez Klienta w wyniku zaistnienia konfliktu interesów.

Podsumowanie Polityki konfliktu interesów HSBC jest dostępne pod tym linkiem (PDF, 228KB).

Na żądanie Klienta, Bank doręcza Klientowi pełną treść Polityki zarządzania konfliktem interesów.

12. Komunikacja z Klientami

HSBC ma obowiązek udzielania Klientom zrozumiałych, kompletnych i profesjonalnych informacji o oferowanych instrumentach finansowych. Informacje te powinny zawierać w szczególności opis instrumentu finansowego, ryzyko związane z korzystaniem z tego instrumentu i wysokość opłat związanych z korzystaniem z tego instrumentu (jeżeli Bank pobiera opłaty).

Klienci mogą się kontaktować z HSBC w języku polskim i angielskim. W tych językach HSBC sporządza również dokumenty związane z relacją łączącą Bank i Klienta. Na specjalne życzenie Klienta HSBC nie wyklucza kontaktu w innych językach.

Przy realizowaniu Usług Inwestycyjnych, Bank dopuszcza następujące sposoby komunikacji z Klientami:

 • Telefoniczne, na wskazane Klientom numery telefonów
 • Poprzez wskazane systemy informatyczne – w przypadku, gdy dopuszcza to umowa zawarta z Klientem

Opuszczasz domenę:
about.hsbc.pl

Regulaminy witryn zewnętrznych różnią się od regulaminu i polityki prywatności obowiązujących na naszej witrynie.Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

Informacje prawne | Polityka plików "cookies" | Ochrona prywatności