Walka z korupcją

Grupa HSBC kładzie szczególny nacisk na zwalczanie korupcji i konsekwentne wdrażanie, na wszystkich rynkach i we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi działalność, zasad obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, między innymi brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej z 2010 roku, której postanowienia są spójne z dążeniem Grupy do propagowania uczciwości i zachowania najwyższych standardów rzetelności handlowej.

Grupa HSBC stosuje Politykę Przeciwdziałania Korupcji ("Politykę") oraz posiada wdrożone kontrole, których celem jest zapobieganie wszelkim przypadkom nadużyć korupcyjnych. Grupa HSBC oraz kadra zarządzajaca stosuje politykę całkowitego braku tolerancji dla wręczania i przyjmowania łapówek, płatnej protekcji, nepotyzmu oraz przyjmowania nienależnych korzyści – w tym  również drobnych gratyfikacji. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy oraz osoby trzecie będą postępować zgodnie z tymi zasadami podczas realizacji usług w imieniu i na rzecz Grupy HSBC.

Polityka zabrania wszystkim pracownikom oraz personelowi kontraktowemu Grupy HSBC oferowania, obiecywania i przyjmowania łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, jak również wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych, niemajątkowych lub innych, dokonywania płatności lub cesji praw z polis bądź też wręczania innego rodzaju zachęt, których celem lub skutkiem jest korupcja gospodarcza lub urzędnicza. Polityka ta zabrania również akceptacji lub przyzwalania na działania korupcyjne, wymuszenia, gratyfikacje oraz inne niewłaściwe lub niezgodne z prawem działania mające na celu uzyskanie korzyści handlowych lub też spowodowanie niewłaściwego wykonania czynności służbowych lub funkcji publicznej przez dowolną osobę.

Polityka Polityka obejmuje również osoby trzecie, które świadczą usługi lub prowadzą działalność w imieniu lub na rzecz HSBC, lub też prowadzą działalność wspólnie z dowolnym podmiotem z Grupy HSBC (między innymi agentów, przedstawicieli, pośredników, brokerów, wykonawców, dostawców, konsultantów i spółki joint venture) ("osoby trzecie").

Zasady Polityki podsumowano poniżej:

  • Łapówki i gratyfikacje: Wszystkie formy korupcji, łącznie z drobnymi gratyfikacjami (z wyjątkiem sytuacji, w których są one niezbędne dla ochrony zdrowia, życia lub wolności), są zabronione, zarówno w formie bezpośredniej, jak i za pośrednictwem osób trzecich.
  • Urzędnicy państwowi: Działania obejmujące kontakty z urzędnikami państwowymi wymagają nadzwyczajnej staranności, rzetelności i przejrzystości oraz uzyskania uprzednich zgód i dokonania stosownych powiadomień.
  • Wpłaty na cele polityczne: Zabronione jest wykorzystywanie funduszy, majątku lub innych przedmiotów należących do Grupy HSBC w celu wspierania organizacji politycznych lub kandydatów na stanowiska polityczne.
  • Wsparcie dla organizacji charytatywnych: Wsparcie materialne udzielane organizacjom charytatywnym nie może być wykorzystywane, jako przykrywka dla wręczania łapówek. 
  • Upominki i korzyści: Pracownicy HSBC nie mogą oferować i przyjmować upominków ani innych korzyści (korzyści osobistych) od jakichkolwiek osób, które mogą przyczynić się do konfliktu ich obowiązków względem klientów lub podmiotów z Grupy HSBC. Upominki i korzyści powinny być wręczane bez oczekiwania jakiejkolwiek wzajemności lub wpływu na jakąkolwiek decyzję. Ich wręczanie lub otrzymywanie powinno być uzasadnione biznesowo, oraz ze spełnieniem zasady  proporcjonalności i przejrzystości. Ponadto, nie mogąpowodować konfliktu interesów i nie stwarzać ryzyka podważenia reputacji Grupy HSBC. Te same oczekiwania dotyczą osób trzecich.
  • Płatności i kontrola finansowa: Procedury autoryzacji i płatności w HSBC wymagają dokładnego zrozumienia, dlaczego i na rzecz jakich osób oraz podmiotów płatności są dokonywane. Te same oczekiwania dotyczą osób trzecich.
  • Komunikacja: Zarząd Grupy HSBC dba o utrzymanie środowiska, w którym korupcja jest absolutnie niedopuszczalna, i pragnie, aby wszyscy pracownicy i osoby trzecie byli jednoznacznie informowani o polityce całkowitego braku tolerancji dla działań korupcyjnych.
  • Whistleblowing: Każde potencjalne lub uprawdopodobnione przekroczenie zasad Polityki może być raportowane przez dedykowane kanały.