Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Stosownie do wymogów ustawy z dnia 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 09.84.711 j.t.) w imieniu HSBC Bank Polska S.A. (dalej określany jako “Bank”) informuje, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku wyrażona współczynnikiem wypłacalności oraz współczynnikami płynności jest stabilna. Współczynnik wypłacalności Banku wynosi według stanu na koniec grudnia 2015 r. 16,1%, wobec regulacyjnego minimum 8%.

Informujemy, iż depozyty zgromadzone w Banku przez naszych Klientów objęte są ochroną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej określany jako “BFG”, “Fundusz”). Zgodnie z postanowieniami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG wynosi równowartość 100 tysięcy euro.

Czyje depozyty podlegają ochronie?

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe złożone przez:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolne kasy oszczędnościowe i pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Depozyty nie objęte gwarancją

Gwarancją nie są objęte depozyty złożone przez:

 • Skarb Państwa,
 • instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK),
 • podmioty, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego), główni akcjonariusze banku (posiadający co najmniej 5% akcji) oraz podmioty dominujące lub zależne od takich akcjonariuszy, a ponadto kadra kierownicza banku.
 • spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansów
 • członków zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji
 • dyrektorów oraz zastępców dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji.

Zasady wypłaty świadczeń gwarancyjnych

Środki gwarantowane wypłacane są przez zarząd komisaryczny, lub podmiot, z którym Zarząd BFG zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Fundusz. Ogłoszenie może nastąpić w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym. Informacje takie zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Funduszu. Należność można odebrać gotówką lub dysponując przelew na wskazany rachunek bankowy, w wyznaczonym przez podmiot dokonujący wypłat środków gwarantowanych miejscu i terminie. Po tym okresie odbiór środków gwarantowanych jest możliwy w Funduszu - po wypełnieniu odpowiedniego wniosku o wypłatę środków gwarantowanych - w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Procedura wypłat środków gwarantowanych powinna się zakończyć w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę środków gwarantowanych w powyższym terminie, Komisja Nadzoru Finansowego może przedłużyć termin wypłat, nie dłużej jednak niż o 10 dni roboczych liczonych od dnia, w którym upływa termin 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Brak ochrony gwarancyjnej

Jednocześnie informujemy o braku ochrony gwarancyjnej w przypadku, gdy:

 1. wierzytelność powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych nie będzie chroniona przez ustawowy system gwarantowania, w szczególności, jeżeli osoby składające depozyt nie będą uznane za deponenta,
 2. w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, podmiot objęty ustawowym systemem gwarantowania wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne,
 3. usługi świadczone przez Bank polegają na pośredniczeniu w zawieraniu umów, na podstawie których powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem z naszych usług wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do powyższego lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem Klienta lub najbliższym oddziałem Banku.

Zachęcamy również do wizyty na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego .

Opuszczasz domenę:
about.hsbc.pl

Regulaminy witryn zewnętrznych różnią się od regulaminu i polityki prywatności obowiązujących na naszej witrynie.Następna strona zostanie otwarta w nowym oknie lub w nowej karcie przeglądarki.

Informacje prawne | Polityka plików "cookies" | Ochrona prywatności