Ochrona prywatności


Dla zachowania poufności wszelkich przekazywanych nam informacji przyjmujemy następujące zasady ochrony prywatności:

  1. Pobieramy wyłącznie dane, które uznajemy za istotne i niezbędne do zrozumienia Twoich potrzeb finansowych i do prowadzenia przez nas działalności.
  2. Przekazywane nam przez Państwa dane wykorzystujemy do poprawy jakości świadczonych na Twoją rzecz usług i produktów.
  3. Otrzymane od Państwa informacje możemy przekazywać innym podmiotom z Grupy HSBC lub ich agentom, w granicach określonych prawem.
  4. Nie ujawniamy informacji przekazanych nam przez Państwa żadnej organizacji zewnętrznej, chyba że uzyskamy Państwa zgodę lub gdy jest to wymaganie prawne lub po uprzednim zawiadomieniu Państwa.
  5. Instytucje państwowe, w tym organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy nadzoru, mogą okresowo występować o ujawnienie otrzymanych od Państwa informacji; w takim przypadku ujawnienia informacji dokonujemy wyłącznie na podstawie właściwego upoważnienia.
  6. Dążymy do zapewnienia, aby otrzymywane od Państwa informacje pozostały aktualne.
  7. Funkcjonują u nas systemy ścisłej ochrony bezpieczeństwa zbudowane w taki sposób, aby uniemożliwiać każdej nieupoważnionej osobie, w tym naszym pracownikom, dostęp do otrzymanych od Państwa informacji.
  8. Wszystkie podmioty Grupy, wszyscy nasi pracownicy i wszelkie osoby trzecie posiadające zezwolenie na dostęp do otrzymanych od Państwa informacji są jednoznacznie zobowiązane do przestrzegania naszych zobowiązań w zakresie poufności.